دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده اقتصاد ومدیریت
  مسئول کتابخانه دانشکده
  فهرست پایان نامه ها
 


كتابخانه دانشكده اقتصاد و مديريت

در اين كتابخانه خدمات امانت و مرجع تخصصي به كاربران دانشكده داده مي شود.

اطلاعات فردی مسئول كتابخانه دانشكده اقتصاد و مديريت

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

نورا.. طاهري

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده فني و مهندسي

پست سازمانی:

كتابدار

تلفن تماس:

36191325

پست الکترونیک:

Ntaheri160@gmail.com

 

 

 
 
       

 

شرح وظايف

1-       دريافت درخواست عضويت كاربران (استاد، دانشجو و كارمند) و پي گيري صدور كارت عضويت از طريق كتابخانه مركزي

2-       تعامل با كاربران براي دريافت و تشخيص نيازهاي اطلاعاتي آنان

3-       اعلام نيازهاي اطلاعاتي كاربران به كتابخانه مركزي در صورت كمبود منابع يا ساير موارد

4-       امانت منابع تعريف شده به كاربران، تمديد و انجام امور رزواسيون منابع مورد نياز كاربران

5-       در اختيار گذاشتن منابع مرجع، نشريات و پايان نامه هاي ارشد و دكتري جهت استفاده در محل كتابخانه

6-       تهيه گزارش ديركرد منابع بر اساس آيين نامه كتابخانه

7-       نگهداري منظم مجموعه بر اساس طرح رده بندي مورد استفاده در كتابخانه

8-       كنترل سالن مطالعه خواهران و برادران

9-       آماده سازي و ارسال منابعي كه نياز به صحافي دارد برابر دستورالعمل

10-   آموزش روش هاي استفاده ازنرم افزار كتابخانه

11-   آموزش بهره گيري از پايگاه هاي اطلاعاتي

12-   همكاري در طرح وجين مجموعه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از طرف كتابخانه مركزي

13-   جمع آوري اطلاعات مراجعين وارائه گزارش عملكرد به كتابخانه مركزي به صورت ماهيانه برابر دستورالعمل

14-   كنترل و سپس امضاء فرم تسويه حساب كاربران

15-   همكاري در قفسه خواني و كنترل موجودي كتابخانه