دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


كتابخانه دانشكده دندانپزشكي

در اين كتابخانه خدمات امانت و مرجع تخصصي به كاربران دانشكده داده مي شود.

شرح وظايف

1-      دريافت درخواست عضويت كاربران (استاد، دانشجو و كارمند) و پي گيري صدور كارت عضويت از طريق كتابخانه مركزي

2-      تعامل با كاربران براي دريافت و تشخيص نيازهاي اطلاعاتي آنان

3-      اعلام نيازهاي اطلاعاتي كاربران به كتابخانه مركزي در صورت كمبود منابع يا ساير موارد

4-      امانت منابع تعريف شده به كاربران، تمديد و انجام امور رزواسيون منابع مورد نياز كاربران

5-      در اختيار گذاشتن منابع مرجع، نشريات و پايان نامه هاي ارشد و دكتري جهت استفاده در محل كتابخانه

6-      تهيه گزارش ديركرد منابع بر اساس آيين نامه كتابخانه

7-      نگهداري منظم مجموعه بر اساس طرح رده بندي مورد استفاده در كتابخانه

8-      كنترل سالن مطالعه خواهران و برادران

9-      آماده سازي و ارسال منابعي كه نياز به صحافي دارد برابر دستورالعمل

10-  آموزش روش هاي استفاده ازنرم افزار كتابخانه

11-  آموزش بهره گيري از پايگاه هاي اطلاعاتي

12-  همكاري در طرح وجين مجموعه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از طرف كتابخانه مركزي

13-  جمع آوري اطلاعات مراجعين وارائه گزارش عملكرد به كتابخانه مركزي به صورت ماهيانه برابر دستورالعمل

14-  كنترل و سپس امضاء فرم تسويه حساب كاربران

15-  همكاري در قفسه خواني و كنترل موجودي كتابخانه