دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کتابخانه مرکزی
  بخش امانت
  بخش سفارش
  بخش مرجع
  بخش فنی

در  بخش نشريات و مرجع خدمات مرجع برابر مقررات به مراجعين عرضه مي شود. در اين بخش كليه منابع مرجع و پايان نامه ها قرار دارد.

شرح وظايف كتابدار مسئول مرجع

اطلاعات فردی مسئول بخش مرجع و نشريات

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

فريبا شكرفروش

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده هنر و معماري

پست سازمانی:

مسئول بخش مرجع و نشريات

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

Fariba2277@yahoo.com

 

 

 
     

 

 

 

 
شرح وظايف

1-       احراز هويت مراجعان به بخش مرجع برابر دستورالعمل

2-       تعامل با كاربران براي دريافت و تشخيص نيازهاي اطلاعاتي آنان

3-       در اختيار گذاشتن منابع مرجع، نشريات و پايان نامه هاي ارشد و دكتري جهت استفاده در محل كتابخانه

4-       نگهداري منظم مجموعه مرجع بر اساس طرح رده بندي مورد استفاده در كتابخانه

5-       كنترل سالن مطالعه خواهران و برادران

6-       آماده سازي منابعي كه نياز به صحافي دارد

7-       آموزش روش هاي استفاده ازنرم افزار كتابخانه

8-       آموزش بهره گيري از پايگاه هاي اطلاعاتي

9-       تهيه راهنماهاي استفاده از منابع مرجع اينترنتي رايگان

10-   همكاري در طرح وجين مجموعه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از طرف كتابخانه مركزي

11-   جمع آوري اطلاعات مراجعين وارائه گزارش عملكرد به كتابخانه مركزي به صورت ماهيانه برابر دستورالعمل