دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کتابخانه مرکزی
  بخش امانت
  بخش سفارش
  بخش مرجع
  بخش فنی


در  بخش سفارشات  كليه سفارشات رسيده از طريق اساتيد، دانشجويان و كاركنان بررسي و نيازها با آيين نامه خريد تطبيق و نسبت به سفارش اقدام مي شود.
در موقعيت هاي خاص از ناشران براي برگزاري نمايشگاه كتاب در محل دانشگاه دعوت به عمل مي آيد و بخشي از نيازها نيز از اين طريق تامين مي شود.

اطلاعات فردی مسئول بخش سفارشات

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

شهباز علي محمدي

محل خدمت در دانشگاه:

كتابخانه مركزي

پست سازمانی:

مسئول سفارشات

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

shahbazalimohammadi@yahoo.com

 

 

 
 
       

 
شرح وظايف

1-       اطلاع رساني در خصوص تازه هاي نشر به مديران گروه و دانشجويان

2-       دريافت نيازهاي اطلاعاتي از گروه هاي آموزشي و كتابخانه هاي دانشكده اي و كنترل درخواست ها با موجودي كتابخانه مركزي

3-       آماده سازي درخواست منابع مورد نياز جهت طرح در شوراي پژوهشي واحد و اخذ مجوزهاي لازم

4-       سفارش منابع مورد نياز

5-       پي گيري و دريافت منابع و ارائه گزارش وصول آنها

6-       شركت در نمايشگاه هاي كتاب ملي و استاني