دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رئيس اداره امور كتابخانه
اطلاعات فردی

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

سعيد فارسي

محل خدمت در دانشگاه:

كتابخانه مركزي

پست سازمانی:

رئيس اداره امور كتابخانه ها

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

saeadfarsi@yahoo.com

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

 


 

 

شرح وظايف

1-      انجام وظايف مديريتي(POSDCORB)

2-      تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز كتابخانه هاي دانشگاه و بازنگري ادواري در آنها

3-      اجرا و پي گيري سياست ها و مصوبات پژوهشي و آموزشي مرتبط با كتابخانه  در راستاي پشتيباني از اهداف كلان دانشگاه

4-      نظارت بر حضور وعملكرد كتابداران كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي دانشكده اي

5-      بازديد دائمي از كتابخانه هاي دانشكده اي و دريافت گزارش مكتوب عملكرد به صورت ماهيانه

6-      نظارت بر عملكرد و هدايت كاركنان بخش هاي مختلف كتابخانه

7-      پاسخگويي و مشاوره به طيف كاربران

8-      نظارت بر حسن اجراي تكريم ارباب رجوع

9-      ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديران قسمت هاي مختلف دانشگاه

10-  شركت در نمايشگاه هاي كتاب ملي و استاني

11-  پي گيري كمبود ها و نيازهاي كتابخانه ها، امور اداري و... كتابخانه

12-  پيشنهاد جذب نيروي انساني متخصص

13-  ارزشيابي كمي و كيفي كاركنان و كمك در جهت ارتقاء دانش فني كاركنان

14-  پي گيري امور مربوط به كتابخانه ديجيتال

15-  تهيه گزارش هاي مورد نياز مديران دانشگاه در حوزه كتابخانه

16-  شركت در جلسات پژوهشي دانشگاه و دانشكده جهت ايجاد هاهنگي

بررسي و ارزشيابي عملكرد كلي كتابخانه ها و پي گيري جهت رفع نقايص