دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


لیست اعضای شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 


نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سید محمود رضا حجتی

معاون پژوهشی

دکتر مهدی غیبی

مدیر پژوهش

دکتر مهرزاد شیری

رئیس دانشکده حقوق و علوم انسانی

دکتر علی حقیقت

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر هادی استوان

هیات علمی گروه گیاهپزشکی

دکتر علیرضا تهور

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر وحید احمدی

رئیس دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری­های نوین

دکتر محمد رضا قائدی

رئیس مرکز سما شیراز

دکتر محمد صادق باقری

هیات علمی گروه زبان­ انگلیسی

دکتر حامد مضطرزاده

معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

دکتر طاهره نصر

هیات علمی گروه معماری