دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن علمی
        نام             دانشکده

    نام                    انجمن

 دانشکده هنر و معماری

1-انجمن عملی معماری

2-انجمن علمی موسیقی

3-انجمن علمی نمایش

4- انجمن علمی نقاشی

5- انجمن علمی تربیت بدنی ( دردست اقدام )

 دانشکده فنی ومهندسی

1-انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

2- انجمن علمی مهندسی صنایع

3-انجمن علمی مهندسی مکانیک

4- انجمن علمی مهندسی عمران ( در دست اقدام )

5-انجمن علمی مهندسی برق ( در دست اقدام )

 

 

دانشکده مهندسی شیمی ومواد

1-انجمن علمی مهندسی شیمی

2-انجمن علمی مهندسی پلیمر

3-انجمن علمی مهندسی مواد ( در دست اقدام )

دانکشده کشاورزی

1- انجمن علمی گیاهپزشکی

2- انجمن علمی خاکشناسی

3- انجمن علمی مهندسی آب

4- انجمن علمی علوم باغبانی

دانشکده علوم پایه

1- انجمن علمی زمین شناسی

2- انجمن علمی فیزیک

3- انجمن علمی شیمی

 

دانشکده علوم انسانی

1- انجمن علمی حقوق

2- انجمن علمی علوم سیاسی

3- انجمن علمی زبان وادبیات فارسی

4- انجمن علمی زبان و ادبیات عربی

5- انجمن علمی زبان وادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد ومدیریت

1- انجمن علمی اقتصاد

2- انجمن علمی مدیریت ( کارشناسی )

3- انجمن علمی مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )

دانشکده دندانپزشکی

1- انجمن علمی دندانپزشکی ( در دست اقدام )