دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تلاش می کند تا مطابق تفاهم نامه های امضا شده و یا اولویت های اعلام شده از سوی صنایع، مراکز خدماتی، دولتی و کشاورزی زمینه ساز سوق موضوعات پايان نامه هاي دانشجويان تسهیلات تکمیلی در راستای رفع نیازهای ملی باشد. فهرست موضوعات مورد حمایت پايان نامه ها در جدول زير ارائه شده است .
همچتین دانشجويان گرامي مي توانند به قسمت "اطلاعات براي پژوهشگران" قسمت اولويت هاي پژوهشي و تفاهم نامه ها مراجعه نمایند.
اطلاعات بیشتر از طریق رایانامه دفتر (
uiro@iaushiraz.ac.ir ) در دسترس خواهد بود.