دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
  مدیر دفتر ارتباط با صنعت
  شورای مشورتی کارآفرینی
  عملکرد سه ماهه
  تماس با ما