دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVID1395-6-23

 

قابل توجه اساتید ، کارکنان و دانشجویان

جهت دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVIDبه آدرس http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi مراجعه نمایید.