دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
برگزاری دوره آموزشی شیوه درست نویسی در نگارش علمی فارسی توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر
1394-8-9
برگزاری دوره آموزشی شیوه درست نویسی در نگارش علمی فارسی توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر
کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX
1394-6-30
کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX
راه اندازی سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-5-21
راه اندازی سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تست
1384-12-20