دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest Central
1394-11-3
امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest Central
بخشنامه ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی
1394-10-29
بخشنامه ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی
ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-10-5
ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آیین نامه مربوط به راهنمایی و مشاوره پایان نامه
1394-9-28
آیین نامه مربوط به راهنمایی و مشاوره پایان نامه
فهرست انجمن های بین المللی معتبر
1394-9-25
فهرست انجمن های بین المللی معتبر
ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی - دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
1394-9-15
ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی - دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
اولویت ها برای رشته های مختلف از سوی شرکت ملی گاز
1394-9-15
اولویت ها برای رشته های مختلف از سوی شرکت ملی گا ز 1394
برگزاری دوره آموزشی شیوه درست نویسی در نگارش علمی فارسی توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر
1394-8-9
برگزاری دوره آموزشی شیوه درست نویسی در نگارش علمی فارسی توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر
کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX
1394-6-30
کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX
راه اندازی سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-5-21
راه اندازی سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تست
1384-12-20