دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
فراخوان موضوع پژوهشی
1395-2-5
فراخوان موضوع پژوهشی
ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه پژوهشگر
1395-2-5
جهت تسریع در بررسی پرونده های پژوهشی استادان در حوزه معاونت پژوهشی و اجرای امور مختلف مانند پژوهانه، ترفیع و ...، در سال 95،اطلاعات را در سایت پژوهشگر ثبت نمائید
اطلاعیه جهت بررسی مقالات دانشجویی
1394-12-1
اطلاعیه جهت بررسی مقالات دانشجویی
امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest Central
1394-11-3
امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest Central
بخشنامه ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی
1394-10-29
بخشنامه ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی
ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-10-5
ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آیین نامه مربوط به راهنمایی و مشاوره پایان نامه
1394-9-28
آیین نامه مربوط به راهنمایی و مشاوره پایان نامه
فهرست انجمن های بین المللی معتبر
1394-9-25
فهرست انجمن های بین المللی معتبر
ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی - دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
1394-9-15
ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی - دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
اولویت ها برای رشته های مختلف از سوی شرکت ملی گاز
1394-9-15
اولویت ها برای رشته های مختلف از سوی شرکت ملی گا ز 1394
تست
1384-12-20