دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی
  شناسنامه