دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی تربیت بدنی
  شناسنامه