دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی مهندسی شیمی
  فعالیت ها
  شناسنامه