دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی مهندسی برق
  شناسنامه