دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی حسابداری
  شناسنامه