دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده دندانپزشکی
  شناسنامه