دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی نقاشی
  فعالیت ها
  شناسنامه