دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
انجمن علمی جغرافیا
  فعالیت ها
  شناسنامه

انجمن غیر فعال است .