دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

اصلاحی تشویق مقالات سال 90

دریافت فایل

بخشنامه  نشریه های  بی اعتبار

دریافت فایل

تشویق مقالات سال 89

دریافت فایل

تشویق مقالات سال 90

دریافت فایل

تشویق مقالات سال 92

دریافت فایل

تشویق مقالات سال 93

دریافت فایل

حذف حداقل انتظار برای تشویق مقالات

دریافت فایل

متمم تشویق مقالات سال 89

دریافت فایل

متمم تشویق مقالات سال 92

دریافت فایل