دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

بخشنامه استاد راهنما و مشاور و داور

اخذ مجوز

دریافت فایل

استاد داور

دریافت فایل

استاد مشاور دوم

دریافت فایل

استفاده بهینه از ظرفیت

دریافت فایل

تفاهم نامه با استاد راهنمای خارج از دانشگاه

دریافت فایل

ثبت فرم ب

دریافت فایل

حق الزحمه ی استادان راهنما و مشاور در پایان نامه  ها و رساله ها

دریافت فایل

دکترای پژوهش محور

دریافت فایل

ظرفیت مجاز استاد راهنما و مشاور

دریافت فایل

کمبود استاد راهنما و مشاور

دریافت فایل

مشاور و داور خارجی پایان نامه

دریافت فایل

 

 

بخشنامه پایان نامه

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

دریافت فایل

استاد داور

دریافت فایل

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

دریافت فایل

دستورالعمل صدور کد پایان نامه

دریافت فایل

عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر

دریافت فایل

فرصت ارائه مقاله پایان نامه

دریافت فایل

مردود شدن در امتحان زبان

دریافت فایل

نگارش پایان نامه به صورت دورو

دریافت فایل

نمره از 18

دریافت فایل