دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

 

بخشنامه جدید طرح های پژوهشی

دریافت فایل

طرح برون دانشگاهی: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

دریافت فایل

تعهد ارائه مقاله طرح های پژوهشی

دریافت فایل

حق الزحمه ی داوری طرح های پژوهشی

دریافت فایل

مقالات ISI طرحهای پژوهشی

دریافت فایل