دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
فقط مقالاتي مشمول دريافت مبلغ تشويق خواهند شد كه نشاني دانشگاه را بطور كامل ، بدون ابهام ذكر كرده باشند در مقالات علمی انگليسي زبان به صورت

Department of Law, Faculty of Law and Humanities, Shiraz Branch , Islamic Azad University, Shiraz, Iran

و در مقالات فارسي بصورت

گروه حقوق (گرایش)، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

هرگونه جابجا نوشتن آدرسها طبق آئين نامه شامل تشويق نمي شود.