دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اداره کل پژوهشی

 

فرم اطلاعات فردی کارکنان حوزه معاونت پژوهشی

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

مریم سعادت (فنی و مهندسی)

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده مهندسی

 

پست سازمانی:

رئیس اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

36191670-071  (فنی و مهندسی)

 

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

خاتون ملاحی

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده اقتصاد و مدیریت

 

پست سازمانی:

رئیس اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

36191348-071

 

پست الکترونیک:

Malahi1381@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

نرگس هژبری

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده حقوق و علوم انسانی

 

پست سازمانی:

رئیس اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

36191431-071

 

پست الکترونیک:

Khatereh97@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

حمید نوروزی

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده علوم کشاورزی

 

پست سازمانی:

رئیس اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

36191540-071

 

پست الکترونیک:

hamidrezanoorozi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

زهرا امیدی فرد

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده مهندسی

 

پست سازمانی:

مسئول اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

36191625-071  

 

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

اطلاعات فردی

 

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

 

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

 

نام و  نام خانوادگی:

ناهیدسادات قیومی حقیقی

 

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده هنر و معماری

 

پست سازمانی:

رئیس اداره پژوهش

 

تلفن تماس:

18-36412715-071

 

پست الکترونیک:

pajohehshmohandesi@yahoo.com