دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز
نام و نام خانوادگی شهرام حسامی
تاریخ و محل متولد: 1354- شیراز
دانشکده و گروه محل کار : دانشکده کشاورزی-گروه گیاهپزشکی
آدرس پست الکترونیكي: hesami@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:07136410051