دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 اهم وظایف مدیریت كل پژوهشی


-انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.

- ساماندهی، گسترش و تقویت فعالیتهای پژوهشی استادان و دانشجویان

- تهیه و تنظیم برنامه ها و اولویت های پژوهشی در راستای توسعه و رشد علمی کشور

- تدوین برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد 

- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

 - ارزشیابی و ارزیابی فعالیت ها و عملکرد فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشگاه

- پیش بینی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها و نیازسنجی از گروه های آموزشی برای چاپ کتب

- تقویت، توسعه و هدایت طرح های پژوهشی با اولویت های پژوهشی کاربردی و هدفمند به استناد سند چشم انداز توسعه ملی

- برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه

- نظارت بر انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز دانشگاه

- راهنمایی، ترغیب و تقویت انجمن های علمی-ادبی و هنری دانشجویی

-  بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریك از آنها با توجه به امكانات موجود.

- پیشنهاد بودجه و سایر نیازمندی های پژوهشی دانشگاه با رعایت اولویت ها و سیاستهای كلی واحد

- انجام سایر امور مربوط به پژوهش مانند نشستهای علمی، کنفرانس­های ملی و بین المللی، فرصت­های با سیاست هدفمندسازی اجرای آنها

- تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد