دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اطلاعیه ها و فرم های ویژه پروپوزال و پایان نامه                          
                   اطلاعیه مهم در رابطه با دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


                        فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 1)


اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد (فرم شماره 2)

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 3)

فرم عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد(فرم شماره 4)

 

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکتری

 

(فرم شماره 5)

 

فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری تخصصی

 

 

فرم عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی دکتری(فرم شماره 7)

پروپوزال کارشناسی ارشدو دکتری حرفه ای (فرم شماره 17-10)

فرم شماره 18 

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(فرم شماره 20)

فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (فرم شماره 21)


راهنمای نگارش پایان نامه


فرم گزارش پیشرفت کار و مراجعه به به استاد راهنما (فرم شماره 22)

شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 23)

فرم عدم امکان ارائه مقاله(فرم شماره 32)

فرم انجام اصلاحات پایان نامه (فرم شماره 40)

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 41)

تاییدیه پایان نامه جهت دریافت تسهیلات از بودجه پژوهشی (فرم شماره 42)

 

فرم تمدید مقالات ارائه مقاله کارشناسی ارشد

 

تعهد نامه اصالت رساله/پایان نامه

 

منشور اخلاقی


فرمت آدرس دهی و نحوه برخورداری از نمره مقالات مستخرج از پایان نامه


تعهد نامه اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه