دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

کتاب هایی که انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ناشر همکار است:فیزیک برای مهندسی و علوم، جلد اول: مکانیک

(دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان ناشر همکار)

پائول تیپلر- جین موسکا

مهندس اکبر نصری

7-0115-10-964-978

تابستان 1389

فیزیک برای مهندسی و علوم، جلد چهارم: الکتریسیته و مغناطیس

(دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان ناشر همکار)

پائول تیپلر- جین موسکا

مهندس اکبر نصری

3-816-223-964-978

تابستان 1389

فیزیک برای مهندسی و علوم، جلد سوم:

نوسان و موج (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان ناشر همکار)

پائول تیپلر- جین موسکا

مهندس اکبر نصری

0-0411-10-964-978

پاییز 1390

فیزیک برای مهندسی و علوم، جلد دوم:

 (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان ناشر همکار)

پائول تیپلر- جین موسکا

مهندس اکبر نصری

6-716-10-964-978

زمستان 1390