دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


                آمار کتابهای دردست چاپ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

نام کتاب

ناشر

مولف

مترجم

آنالیز تابعی

واحد شیراز

 

دکتر علی فرخی نیا- سارا رحیمی

ماشین های کنترل عددی با کامپیوتر

واحد شیراز

دکتراحمد افسری-محسن امامی-محمد امین انصاری-فرزاد کریمی

 

تمرینات والیبال

واحد شیراز

 

موسی امیر احمدی-الهه حیدر نیا

آخرین توصیه ها در تمرینهای باوزنه برای دو ومیدانی

واحد شیراز

 

الهه حیدر نیا –موسی امیر احمدی-امیر محمد صلح میرزایی

رادار بایستاتیک

واحد شیراز

 

محمد رضا فرشیدفر-ناصر پرهیزگار

مقدمه ای برمکانیک سیالات

واحد شیراز

 

دکتر  علیرضاتهور-محمد مهدی پورجم

دایره مور،مسیرهای تنش و ژئوتکنیک

واحد شیراز

 

دکتر عبدالمجید اسدی-سید وهاب حمیدیان

نظریه های توسعه

واحد شیراز

 

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

توسعه پایدار

واحد شیراز

 

دکتر جلیل خداپرست شیرازی