دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

وظايف بخش انتشارات

 

-کمک به ارتقا سطح دانش و پژوهش
محققانه -ايجاد زمينه مناسب براي عرضه افکارو اندیشه های استادان  و چاپ و نشر ترجمه، تأليف و تصحيح  و  نشر كتب دانشگاهي درسي
 تدوين و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي-
 دريافت درخواستهاي بررسي آثار-
 بررسي و ارزيابي كتابهاي درخواست شده-
اخذ مجوزهاي لازم براي چاپ و نشر كتاب-
 توزيع كتابهاي منتشر شده-