دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ساعات

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

روزها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

متالورژی جوشکاری

(مواد)

متالورژی جوشکاری

(مواد)

 

 

 

متالورژی جوشکاری

( مواد )

 

 

 

 

 

یکشنبه

جوشکاری

(صنایع)

جوشکاری

(صنایع)

 

 

جوشکاری

(صنایع)

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

جوشکاری

(عمران )

 

 

 

 

جوشکاری

(عمران )

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

جوشکاری

(صنایع)

جوشکاری

(صنایع)

 

 

جوشکاری

(صنایع)

جوشکاری

(صنایع)

 

 

چهار شبه

جوشکاری و ورق کاری

(مکانیک)

جوشکاری و ورق کاری

(مکانیک)

جوشکاری و ورق کاری

(مکانیک)

جوشکاری و ورق کاری

(مکانیک)

 

پنج شنبه

جوشکاری پیشرفته

( ارشد ساخت و تولید)