دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

پروژکتورهای نمایشی

2

         ویدیوپروژکتور

3

ویدیو ضبط و پخش cd

4

دوربین عکاسی

5

پراتیکاب

6

وسائل مورد نیاز