دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

پروژکتورهای نمایشی

2

ویدیو ضبط و پخش cd

3

ویدیو پروژکتور

4

پراتیکاب

5

دوربین عکاسی

6

         وسائل مورد نیاز