دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

سه پایه نقاشی

2

 

نور پردازی ثابت

3

 

میز ترالی

4

 

نور پردازی متحرک

5

 

میز مدل

 

6

تخته شاسی

7

 

کمد نگهداری وسایل

 

8

وسایل مورد نیاز نقاشی