دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

سه پایه نقاشی

 

2

مولاژ اسکلت کامل انسان

3

 

میز ترالی

4

 

نور پردازی متحرک

5

 

وسایل مورد نیاز نقاشی

6

 

تخته شاسی

7

 

کمد نگهداری وسایل

8

 

میز مدل