دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

ویالون

 

2

تنبک

3

 

سنتور

5

 

سینمای خانوادگی

6

 

تلویزیون LCD

7

 

سه تار

8

 

ضبط پورتابل

 

9

پیانو