دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

تار باس

 

2

پیانو

 

3

سه تار

 

4

کمانچه

 

5

ویولن

6

 

رادیو  و ضبط

7

 

قیچک

 

8

ویالون

9

 

تنبک

 

10

سنتور