دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

تار باس

 

2

پیانو

3

 

تار

4

 

کمانچه

 

5

کلار نیت

 

6

رباب

 

7

قیچک

8

 

ویالون

9

 

ویالون