دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

پیانو

2

 

سه تار با جعبه

 

3

تار

 

4

کمانچه

5

 

ویولن

 

6

کلار نیت

 

7

گیتار

8

 

ارگ

9

 

رادیو ضبط  و پخش

 

10

ساب و دفر

11

 

پخش سینمای خانگی

12

 

ربا ب

13

 

قیچک

14

 

ویالون