دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

سه پایه طراحی

2

میز ترالی

3

کمد نگه داری وسایل

4

تخته شاسی

5

نور پردازی متحرک

6

نور پردازی ثابت

7

وسایل مورد نیاز طراحی