دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

میز ترالی

2

سه پایه طراحی

3

کمد نگه داری وسایل

4

تخته شاسی

5

وسایل مورد نیاز طراحی