دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

میز کار

2

کمد نگهداری وسایل

3

قفسه

4

وسایل وتجهیزات مربوطه