دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

پرس چاپ دستی

 

2

مواد لازم ومصرفی

 

3

کمد

4

 

قفسه

5

 

میز کار