دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

پردیس دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136410044