دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

تداخل سنج مایکلسون

2

گوه هوا

3

پلاریمتری

 

4

طیف سنجی

 

5

تعیین فاصله کانونی

6

تعیین عمق ظاهری و واقعی

7

 

میزچه اپتیکی

8

 

مجموعه اپتیکی

9

 

لامپ لیزر

10

 

استربوسکوپ

11

 

دستگاه فابری پرو