دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

ارتعاش نخ

2

 

سرعت صوت

3

قانون بویل ماریوت

 

4

انبساط طولی

 

5

 

عدد ژول

6

 

فشار بخار اشباع

7

 

آینه های حرارتی

8

 

دماسنج گازی

9

 

قانون عمومی گازها

10

 

آزمایش های نور

11

 

منبع تغذیه 30 وات