دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

تعداد

1

اسیلوسکوپ

8عدد

2

سیگنال ژنراتور

8عدد

3

منبع تغذیه

10عدد

4

آوومتر

8عدد