دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

دستگاه اصطکاک

2

میز تعادل نیرو

3

قانون ارشمیدوس

 

4

سقوط آزاد

 

5

تخت هوا

6

آونگ ساده

 

7

حرکت پرتابی

8

 

برخورد کشسان

 

9

آونگ مرکب

10

 

آونگ فیزیکی

 

11

دستگاه برخورد