دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

قطره روغن ملیکان

2

تخلیه الکتریکی گازها

3

تراش الکترون

4

دستگاه  e/m

5

دستگاه ثابت رید برگ

6

دستگاه اثر فتو الکتریک

7

دستگاه ما کروویو