دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

ميكروسكوپ

 پلاريزان

2

سيستم مانيتو رينگ

3

فرستنده ويدئويي

4

تلويزيون 14